තරුණයෙක් මහ පාරෙදි කිම්ගේ තට්ටම සිපගනී
කිම් කාර්ඩේෂියන් පැරිස් නුවර මාවතක ගමන් ගනිමින් සිටියදී තරුණයක් පැමිණ කිම්ගේ තට්ටම සිපගැනීමට උත්සාහ කර තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාවේ ක්‍රියාත්මක වූ ඇයගේ ආරක්ෂකයින් විසින් ඔහුට පහරදී අල්ලාගනු ලැබූ අයුරුයි මේ.

kim kardashian bikini butt සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල


PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 28: Vitali Klitschko jumps on Kim Kardashian West as she arrives at 'L'Avenue' restaurant on September 28, 2016 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/GC Images)
01

Celebrity pranker Vitalii Sediuk strikes again, this time grabbing Kim Kardashian at L'Avenue restaurant in Paris Pictured: Vitalii Sediuk ,Kim Kardashian Ref: SPL1363902 280916 Picture by: Neil Warner / Splash News Splash News and Pictures Los Angeles: 310-821-2666 New York: 212-619-2666 London: 870-934-2666 photodesk@splashnews.com
Celebrity pranker Vitalii Sediuk strikes again, this time grabbing Kim Kardashian at L'Avenue restaurant in Paris Pictured: Vitalii Sediuk ,Kim Kardashian Ref: SPL1363902 280916 Picture by: Neil Warner / Splash News Splash News and Pictures Los Angeles: 310-821-2666 New York: 212-619-2666 London: 870-934-2666 photodesk@splashnews.com
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න