ගංවතුරින් අවතැන් වූවන්ට ලේසියෙන්ම උදව් කරන්න ක්‍රමයක්


                         මේක TVදෙරණ මගින් දියත් කරන මනුසත්දෙරණ වැඩසටහනෙන් සලසපු පහසුකමක්. මොන ක්‍රමයෙන් හරි ඕනි අපේ අයට උදව් කරන්නනෙ. කරන්න තියෙන්නේ මේකයි, Dialog number එකකින් MD<හිස්තැනක්>පරිත්‍යාග මුදල  77111ට send කරන එක විතරයි.

donate_dialog_phones
ez_cash
අපි අපේ අයට උදව් කරමු.
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න