චොකලට් පෆ් අක්කා ගැන - About Chocolate puff sister


ඇය අප කවුරුත් දන්නා හඳුනන ගීතයක සහ වෙළඳ දැන්වීමක නිරූපණය වෙන සුකොමළ තරුණියක්. නම ඔබ දන්නව ඇති කියලා හිතනව. වෙළෙඳ දැන්වීම නම් ඉතා ජනප්‍රිය විරිඳු පෙළක තනුවක් යොදා ඇති නිසා ඉතා හොඳින් ජනප්‍රිය වුණා කිව්වොත් නිවැරදියි. ඒ සඳහා චරිත නිරූපණයට මැය යොදා ගත් නිසා ඒක වඩාත් තීව්‍ර වුණා. කළින් කී ගීතය හා සබැඳි ජනප්‍රියත්වය නිසා මැය මේ කියන විස්කෝතු වෙළෙඳ දැන්වීමට යොදා ගත්තා යැයි සිතන්න පුළුවන්.

ඔබ විශ්වාස කරගෙන ආ කරුණු ඉහත විස්තරය තුළ අඩංගු නොවන හා අදාළ නොවන කරුණු නම් පහත අදාළ නෑනේ යන පාඨය ක්ලික් කිරීමට කාරුණික වන්න.

අදාළ නෑනේතවදුරටත් අදාළ නොවේ නම් අදාළම නෑනේ යන්න ක්ලික් කරන්න.
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න