මෙයාගෙ photo ටික ඔයාලත් බැලුවද?

Beauty In Blue Photoshoot

Minney (1)


Minney (2)

Minney (3)

Minney (4)

Minney (5)

Minney (6)

Minney (7)

Minney (8)

Minney (9)

Minney (10)


Minney (11)

Minney (12)

Minney (13)

Minney (14)


  • Photographer - Kanishka Gettuwangedara Photography
  • Model - Minney
-See more at: http://offair.nethfm.com/article/37468#sthash.kHbZQQZN.dpuf
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න